Všeobecné obchodní podmínky STUDIA DIVA, kosmetické a kadeřnické služby, Aneta Zarich www.studiodiva.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy, práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti poskytování služby – KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ SLUŽBY mezi provozovatelem – STUDIO DIVA, Aneta Zarich, IČ: 075258901, se sídlem Habří 18, Moravecké Pavlovice 592 53 (dále jen „poskytovatel“) a druhými osobami (dále jen „kupujícími“). Prodávající je provozovatelem kosmetického a kadeřnického STUDIA DIVA.

I. Základní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Kupující prohlašuje, že se před poskytnutím kosmetické a kadeřnické služby seznámil s jejím obsahem, cenou a souhlasí s ní a dále se seznámil a souhlasí s VOP. Prodávající – poskytovatel služby STUDIO DIVA, Aneta Zarich, IČ: 75258901, se sídlem Habří 18, Moravecké Pavlovice 592 53, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 27.5.2009 je fyzickou osobou – podnikatelem, zabývající se poskytováním kosmetických a kadeřnických služeb. Adresa provozovny je Čajkovského 1a, Brno 616 00.

Prodávající – poskytující je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti, je to podnikatel, který přímo dodává – poskytuje kosmetické a kadeřnické služby. Poštovní adresa prodávajícího pro doručování je: Čajkovského 1a, Brno 616 00, telefonní číslo prodávajícího: 733 73 78 73. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Kontrolním orgánem prodávajícího je příslušný živnostenský úřad, Česká obchodní inspekce a jiné státní dozorující orgány.

Kupující – příjemce služby Kupující je spotřebitel – příjemce poskytnuté kosmetické služby, který při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí kosmetické a kadeřnické služby nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje – užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své osobní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, a to jméno, příjmení, email a kontaktní telefon. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 89/2012, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími , Zákonem na ochranu spotřebitele 634/1992, aj. Smlouva o uskutečnění kosmetické a kadeřnické služby.

Po oznámení objednávky kupujícím (ústně telefonicky či osobně, emailem nebo přes online rezervační formulář) je obdržení a přijetí objednávky potvrzeno prodávajícím sdělením data, času a ceny uskutečnění služby.

Sdělená objednávka kupujícího je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti vyžadované objednávkou. Kupující je povinen uvést pravdivé a správné údaje ohledně kontraindikací. Samotná kupní smlouva je uzavřena ústně, písemně momentem závazného souhlasu prodávajícího s kupujícím s tímto jeho návrhem (závazné potvrzení data, času, obsahu a ceny objednávky kosmetického a kadeřnického ošetření ze strany prodávajícího, absence kontraindikací); tímto vzniká ústní kupní smlouva.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednanou kosmetickou a kadeřnickou službu a zaplatit cenu dle platného ceníku jež je volně k dispozici na provozovně nebo webových stránkách a jež byla dohodnuta v objednávce.

Prodávající – poskytovatel služby je povinen v souladu s objednávkou provést kosmetickou nebo kadeřnickou službu ve smluveném čase, rozsahu a ceně. Smlouva je uzavírána ústně v českém jazyce a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání kosmetické a kadeřnické služby. Obě strany mají možnost před vlastním uskutečněním objednávky tuto zvážit, případně ji opravit či odvolat.

II. Otevírací doba Provozní doba STUDIA DIVA, se řídí stavem objednávek. V čase neexistence objednaného zákazníka se prodávající – poskytovatel služby na provozovně zpravidla nezdržuje. IV. Cena za služby Všechny ceny jsou aktuální, platné, a vždy uvedené včetně DPH (daně z přidané hodnoty).

Aktuální ceník je k dispozici na provozovně nebo webových stránkách. Při telefonické objednávce je cena kosmetické služby sdělena v souladu s ceníkem na provozovně. Kupující dostane kosmetickou a kadeřnickou službu za cenu platnou v okamžiku objednání. Ceny je poskytovatel služby oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a to aktualizací ceníku.

V. Objednávání Objednávat službu je možno následujícími způsoby:

– telefonicky na tel. Čísle + 420 733 73 78 73 je možné pouze v pracovní době – osobně je možné v případě, že je prodávající – poskytovatel služby přítomen v provozovně – prostřednictvím online formuláře na webových stránkách 24/7.

Kupující při objednávce služby sdělí svoje jméno, příjmení a telefon, datum a čas kdy má zájem službu koupit – přijmout. Po oznámení objednávky kupujícím (ústně telefonicky či osobně nebo prostřednictvím online formuláře) je obdržení a přijetí objednávky potvrzeno prodávajícím sdělením – potvrzením data, času a ceny uskutečnění kosmetické služby. Sdělená objednávka kupujícím je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti vyžadované objednávkou.

Kupující je povinen uvést pravdivé a správné údaje ohledně kontraindikací. Samotná kupní smlouva je uzavřena ústně nebo písemně momentem závazného souhlasu prodávajícího s kupujícím s tímto jeho návrhem (závazné potvrzení data, času, obsahu a ceny objednávky kosmetické a kadeřnické služby ze strany prodávajícího, absence kontraindikací); tímto vzniká ústní kupní smlouva. Místem dodání – poskytnutí kosmetické služby je adresa provozovny STUDIO DIVA, Čajkovského 1a, Brno 616 00.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí, pokud zruší objednávku méně jak 24 hodin před začátkem domluveného termínu kadeřnické a kosmetické služby. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit telefonicky, nebo pomocí storna v profilu online objednávek před dohodnutým termínem kosmetické služby nebo osobně. V případě nedodržení 24 hodinového předstihu, se kupující zavazuje uhradit 100% stornopoplatek. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že se na místě prokáže zjevná kontraindikace znemožňující provedení kosmetické služby, jež byla při objednávce zamlčena. V případě nepravdivě uvedených informací kupujícím o existenci kontraindikací (pohledem nezjistitelných) a prodávající kosmetickou službu provede, nese zodpovědnost za negativní následky kupující.

VII. Platební podmínky

Kupní cenu za kosmetické a kadeřnické služby lze zaplatit těmito způsoby: a) platba v hotovosti v Kč po provedení kosmetické a kadeřnické služby b) platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího číslo: 107-2057170237/0100 vedený u Komerční banky c) prostřednictvím platebního terminálu na provozovně d) prostřednictvím služby GOPAY v online rezervačním formuláři VIII. Reklamace Dle § 13 zák. č. 634/1992 Sb. ZOS, je prodávající povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění , spolu s údaji o tom, kde lze rekl. uplatnit. Dle § 19 zák. č. 634/1992 Sb. ZOS, je prodávající povinen přijmout reklamaci v provozovně poskytovaných služeb, případně i v sídle podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení rekl. spotřebitel požaduje; potvrzení o datu a způsobu vyřízení rekl., včetně potvrzení o provedení opravy a obě jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí rekl. V provozovně je po celou provozní dobu přítomen pracovník vyřizující reklamace. Prodávající rozhodne o rekl. ihned, ve složitých případech do tří prac. dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Rekl. včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění rekl. pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Reklamace řeší spotřebitel na místě s prodávajícím v provozovně:

STUDIO DIVA, Aneta Zarich, Čajkovského 1a, Brno 616 00, ihned nebo v co nejkratší době po zjištění závady.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15. 10. 2019 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy, písemné smlouvy o poskytnutí služby. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Aneta Zarich, IČ: 075258901, se sídlem Habří 18, Moravecké Pavlovice 592 53 (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Habří 18, Moravecké Pavlovice 592 53 email: anetazl@seznam.cz telefon: +420 733 73 78 73

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 2. ZDROJE A KATEGORIEZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je: • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby: podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující marketingové služby, zajišťující účetnictví.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. VAŠE PRÁVA

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový software, zabezpečení hesly. 7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Storno podmínky

Jsou platné pro nákup zboží na internetovém obchodě ww.studiodiva.cz nebo v kamenné provozovně prodejce na adrese Čajkovského 1, Brno. Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Aneta Zarich, IČ: 75258901 se sídlem v Habří 18, Moravecké Pavlovice, 592 53 na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Výklad pojmů

Prodávající – je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.

Kupující – Je osoba, která nakupuje předmětné zboží za účelem dalšího prodeje a podnikání. Vztah mezi prodejcem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem.

Spotřebitel – Je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výroky nebo službami .

Kupní smlouva – je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku – (objednávkou, faxem, e-mailem, telefonicky apod.) – bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Objednávka

Objednávku je možno provést formulářem, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno emailem, popř. telefonicky či osobně.

Účtenka popř. potvrzení o složení zálohy na zboží slouží také jako záruční list a doporučujeme pečlivé uschování. Obchodní podmínky jsou platné složením zálohy, nebo zaplacením za produkt nebo zboží.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, kterou kupující opakovaně závazně objedná a poté nepřevezme a nezaplatí.

Doprava zboží

Pokud si zákaznice nevyzvedne zboží osobně nebo je zboží zasíláno prostřednictvím české pošty. Všechny zásilky jsou pojištěné. Poštovné činí 150a Kč u standardních zásilek, u zásilek zasílaných službou EMS, nebo do zahraničí se poštovné určuje individuálně.

Způsob platby

Akceptovány jsou pouze platba v hotovosti, případně převod na účet prodávajícího předem na základě zaslaného potvrzení objednávky.

Převzetí zásilky v případě zaslání poštou

Při přebírání zboží řádně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zásilky. Případnou škodu neprodleně reklamujte u doručovatele. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za zboží poškozené při přepravě. .

Záruka

Na vlasy je poskytována standardní dvouletá až pětiletá záruka. Barvením, odbarvováním, tónováním přelivy, zesvětlujícími šampony, trvalou nebo působením jakýchkoli chemických lázní (jako např. brazilského keratinu apod.) či technologicky nesprávným a častým prováděním ondulace horkým železem dojde ke ztrátě záruky. Záruka „proti zacuchání vlasů“ se vztahuje na zboží do tří umytí (předepsaným systematickým způsobem).

Záruka se nevztahuje na velikost a provedení spojů vlásenek, které je obvyklé dané metodě aplikace a z části je předmětem „know-how“ prodávajícího.

Záruka se vztahuje na stabilitu spoje. Při samovolném uvolnění spoje do tří týdnů od aplikace vlásenek má kupující možnost bezplatně si tyto nechat opětovně aplikovat.

Prodávající neručí za případné zdravotní komplikace (alergické reakce, či problémy způsobené přecitlivělostí pokožky apod.) způsobené kupujícímu, které mohly vzniknout aplikací vlásenek; v případě, že o možných zdravotních komplikacích nebyl prodávající dopředně informován, věc je chápána jako nepřízeň z důvodu vyšší moci a kupující nemá jakékoli nároky na vrácení peněz či reklamaci zboží a služeb.

Záruka se nevztahuje na tzv. „vysychání“ a třepení konců vlásenek.

Vlásenky jsou vždy vybírány s nejvyšší možnou precizností prodávajícího, popř. dle požadavků zjištěných při konzultaci s klientem. Barevný nesoulad či nesoulad dalších kvalitativních parametrů (tj. zejména jemnosti, vlnitosti apod.) vlásenek s vlastní kšticí klientky není důvodem k reklamaci zboží, popř. výměně zboží či vrácení peněz. Zkrácení či „zúžení“ (ztenčení vlivem úbytku vlasů v pramenu) vlásenek vlivem času je běžným opotřebením a nevztahuje se na něj záruka.

Storno objednávky

Objednávku lze bezplatně stornovat do 12 hodin po jejím objednání. Při delší lhůtě je to možné – pokud již dodávka nebyla zpracována nebo nedošlo ke vzniku výrobních a přípravných nákladů při přípravě této zakázky. Mezi tyto náklady patří především příprava vlasových pramínků, odbarovování či bělení, zabalení, příprava na expedici apod.

Realizace nadstandardních úkonů

Je-li předmětem objednávky realizace úkonů, které prodávající označí za nadstandardní, jako např. barvení a tónování vlasových pramenů dle specifické barvy podle požadavků kupujícího, má prodávající právo na vyžádání nevratné zálohy ve výši 50% Kč z ceny objednávky. Po přijetí zálohy prodávajícím bude kupujícímu vystaveno potvrzení o složení zálohy na zboží.

Konzultace

Konzultace k nabízenému zboží a službám je poskytována bezplatně dle časových možností prodávajícího.

Reklamace

Při reklamaci je nutné bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího. Veškeré úkony týkající se vlásenkářství a práce s vlásenkami musejí být v průběhu reklamace řešeny výhradně prodávajícím, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak; v opačném případě ztrácí kupující právo na záruku na zboží a služby.

Pokud se objeví na zboží vada, je nutno jej reklamovat bez zbytečného odkladu. Záruka se nevztahuje na opotřebení vlásenek způsobeném jejich obvyklým užíváním, neodbornou aplikací či odnětím (v případě, kdy tento úkon není přímo prováděn prodávajícím) či nedodržováním zásad správné péče (o kterých je kupující vždy seznámen buď při prodeji, popř. ve formě informací dostupných na internetové adrese www.studiodiva.cz. U vlasů prodávaných za nižší cenu (zboží druhé jakostní třídy) se záruka nevztahuje na důvody, pro které byla sleva poskytnuta. Záruka se nevztahuje na změny či poškození pramínků vlasů, které bylo způsobeno nesprávnou údržbou a nesprávnou manipulací, tedy v rozporu s běžnou doporučenou vlasovou údržbou.

Lidské vlasy jsou jedinečným přírodním produktem. Je nutné si uvědomit, že prodávané vlasy k prodloužení již nejsou přirozeně vyživovány a postupem času se „vysušují“. Tento proces není vadou výrobku. Poškození lidských vlasů je nevratné a není možné uplatnit reklamaci na vlasech, které byly dále upraveny – zpracování na různé techniky prodloužení, odbarveny, barveny, chemicky trvaleny, stříhány, byla na ně aplikována invazivní chemie (např. Silver šampon), došlo k evidentnímu poškození při ondulaci horkým železem (žehlení, kulmování apod.), nebo došlo k mechanickému poškození (např. česáním hřebeny s příliš ostrými břity) atd..

Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku. Před jakýmkoliv úkonem na vlasech učených k prodloužení doporučujeme odbornou konzultaci s kadeřníkem. Jakoukoliv úpravu a použití vlasových přípravků doporučujeme nejdříve vyzkoušet na malém množství vlasů a seznámit se s jejich účinkem.

Lidské vlasy dodáváme ve standardní kvalitě vlastní danému typu a druhu vlasů. Vlasy jsou specifickým produktem a jejich vlastnosti se mohou provedením různých úkonů měnit – mytí, barvení, časté fénování atd.  Natáčením, permanentním trvalením, ondulací vlasů může dojít ke ztrátě původního tvaru vlasů i jakosti vlasů. Vlasy se mohou vlnit, točit, ztratit lesk, ztratit původní vlnu atd. Takovéto chování vlasů není vadou výrobku. Pro dosažení semipermanentní tvarové změny vlásenek je doporučeno provádění tzv. vodové trvalé (tzv. „foukané“ – pozor, nezaměňujte za permanentní trvalou ondulaci) na místo ondulace horkým železem (tj. kulmování či žehlení vlasů apod.).

Opotřebení vlasů denním nošením či jiným vlivem není vadou výrobku. Vyčesávaní a drobné uvolňování vlasů z vlásenek je běžným procesem a není vadou výrobku.

Vlasy dodávané v blond odstínech (vyjma vlásenek, které jsou vysloveně označeny jako panenské – tj. chemicky nikterak neupravované) jsou chemicky upravené do požadovaného odstínu. Další barvení a odbarvení musí být provedeno velmi šetrně, doporučuje se aplikace vyživujících přelivů na místo užití barev s vyšší koncentrací peroxidu vodíku než 3 %. Vlasy nelze permanentně trvalit (např. pomocí přípravků obsahujících kyselinuthioglykolovou nebo preparátů na obdobné bázi narušujících disulfidovou vazbu). Dalšími mechanizmy, které obzvláště v letních měsících snižují kvalitu vlásenek, je působení silného slunečního svitu, mořské vody apod. Vlasy vyžadují potřebnou výživu, aby nedocházelo k jejich vysoušení, třepení konečků a lámavosti.

Veškeré vlasy určené k prodloužení potřebují dostatečnou péči a kvalitní výživu, zejména vlasy odbarvené do světlých odstínů. Prodloužené vlasy se nesmí česat či jakkoli tepelně ondulovat horkým železem mokré.

Pokud nebyl prodávající předem upozorněn na možné zdravotní či psychické komplikace, které mohou kupujícímu aplikací vlásenek nastat, pak prodávající nenese za toto žádnou zodpovědnost a vzniklou situaci nelze řešit jako reklamaci zboží.

Další informace, jak se správně starat o prodloužené vlasy, najdete v sekci „Péče o prodloužené vlasy “

Postup pro vrácení nebo výměnu zboží

Kupující podrobně popíše důvod výměny či vrácení a uvede platný kontakt, nejlépe telefonní číslo a e-mail. Uvedené informace kupující odešle na e-mail: anetazl@seznam.cz, nebo osobně předem po telefonické domluvě na čísle 733 73 78 73.

Reklamace budou vyřízeny v co nejkratším termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou a ke spokojenosti zákazníka. Lhůta 30 dnů zahrnuje vyřízení reklamace včetně odstranění vady. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet den následující po uplatnění reklamace. V této lhůtě musí být zboží připraveno pro kupujícího u prodávajícího. Prodávající nemá obecně povinnost spotřebitele o vyřízení reklamace informovat. Je na kupujícím, aby se o stavu reklamace informoval.  Při uplatnění reklamace nás kontaktujte telefonicky, mailem nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech. Veškeré podmínky reklamace se řídí platnými právními předpisy. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným používáním zboží nebo jeho nesprávným skladováním či nesprávnou péči o zboží.

Prodejce neakceptuje vrácení zboží, které bylo zakoupeno kupujícím osobně.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.6.2019.